Dostęp do informacji o środowisku. Czy wiesz, jakie prawa ci przysługują?

Tomasz Włodarski Data publikacji: 30 października 2014

Podstawa prawna

Dostęp do informacji o środowisku w polskim porządku prawnym jest zapewniony w sposób kompleksowy. W 2001 r. Polska ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzoną w Aarhus dnia 25 czerwca 1988 r. Konwencja zobowiązuje nasze państwo do zagwarantowania społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku[1], a na jej przepisy można powoływać się wprost. Konwencja umożliwia także złożenie powiadomienia o jej naruszeniu każdej osobie fizycznej i prawnej, nawet jeśli podmiot zawiadamiający nie jest związany ze sprawą, o której informuje.

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU20030780706%26type%3D2&ei=nEZOVPrICcS7PdaKgUA&usg=AFQjCNEJ-YAlfbEZzUjQWpwZHeyYwoHycA&bvm=bv.77880786,d.ZWU – link do Konwencji

 Frank Bold Society, jeszcze jako Ekologiczny Serwis Prawny, z powodzeniem złożył dwa powiadomienia, które zostały uwzględnione przez powołany do tego Komitet Zgodności[2]). Niezależnie, prawo do informacji o środowisku zostało zagwarantowane ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 link do tekstu jednolitego ustawy

Co to jest informacja o środowisku?

Zgodnie z nią, każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Udostępnieniu podlegają przede wszystkim informacje dotyczące stanu elementów środowiska,  emisji oraz zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska; środków, polityk, przepisów prawnych dotyczących środowiska i gospodarki wodnej; planów, programów oraz porozumień w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów.

 W jaki sposób można uzyskać dostęp do informacji o środowisku?

Informację udostępnia się na pisemny wniosek, a bez wniosku – informacje niewymagające wyszukiwania. Podmiot, który składa wniosek nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktycznego. Organ, który dysponuje informacją, udostępnia ją co do zasady najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

 http://en.eps.cz/sites/default/files/publikace/dostep_do_informacji_publicznej_frank_bold_0.pdf – link do praktycznego poradnika


Niniejszy newsletter został opublikowany dzięki środkom z grantu sfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z organizacjami: Justice and Environment (partner wiodący), Via Iuris, Environmental Management and Law Association i Frank Bold Society.


[1] Konwencja wprowadza także m.in. prawo udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących wpływać  na środowisko, a także w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska. Zobowiązuje również strony do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach informacji o środowisku.

[2] Pierwsza dotyczyła udziału organizacji społecznych w postępowaniach dotyczących wydania pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy oraz możliwości zaskarżenia przez nie planów zagospodarowania przestrzennego, a druga partycypacji społeczeństwa w procedurze uzyskiwania przez Czechy zezwoleń emisyjnych wolnych od opłat.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Komentarz radczyni prawnej Dominiki Bobek dotyczący działań rządu w sprawie zarządzania lasami.

9 stycznia 2024 Czytaj więcej

RDOŚ we Wrocławiu umorzył postępowanie wszczęte po katastrofie w Odrze, zaś Wody Polskie ponownie odmówiły zajęcia się sprawą ograniczenia zrzutów słonych ścieków z kopalń.

19 grudnia 2023 Czytaj więcej

Czy nowo formujący się rząd zapewni Polkom i Polakom upragniony zwrot akcji w sprawie Odry? Komentarz prawniczki Marii Włoskowicz.

7 grudnia 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle