Rządy lobbowane także w Brukseli

Bartosz Kwiatkowski Data publikacji: 22 marca 2016

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj analizy dot. działań lobbystów podejmowanych wobec przedstawicielstw Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej w Brukseli lobbyści reprezentujący interesy wielkich korporacji, dzięki wykorzystaniu luk w unijnej regulacji działalności lobbingowej, mają szeroki dostęp do stałych przedstawicielstw Państw Członkowskich.

Przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych ALTER-EU raport „National representations in Brussels: open for corporate lobbyists” ujawnia, w jaki sposób lobbyści korporacyjny podejmują działania wobec stałych misji rządowych w Brukseli.

Vicky Cann, Corporate Europe Observatory, zauważa, że raport pokazuje niepokojący poziom lobbingu wielkich korporacji wobec stałych przedstawicielstw. Przedstawicielstwa pełnią istotną rolę w unijnym procesie decyzyjnym, będąc jednocześnie poza zakresem regulacji działalności lobbingowej, co czyni je idealnym celem działań lobbystów. Wydaje się oczywistym, że przedstawicielstwa w Brukseli są na nich szeroko otwarte.

Jednocześnie raport obnaża braki w obecnej unijnej regulacji transparentności lobbingu, która oparta jest na dobrowolności rejestracji lobbystów i nie dotyczy stałych przedstawicielstw ani Rady Unii Europejskiej. W 1/5 spotkań w przedstawicielstwach uczestniczyli przedstawiciele firm i organizacji, które nie zarejestrowały się w Rejestrze Przejrzystości.

W raporcie, opartym przede wszystkim na danych pozyskanych dzięki wnioskom o dostęp do informacji publicznej, przedstawiono również problem związany z brakiem przechowywania przez przedstawicielstwa informacji o spotkaniach ich pracowników. Doprowadza to do sytuacji, w której obywatele mają trudności z uzyskaniem informacji, z kim spotykają się reprezentanci ich rządów przy pracy nad kluczowymi politykami unijnymi. Spośród 17 zapytanych przedstawicielstw tylko 4 (Polska, Holandia, Irlandia i Rumunia) udzieliły wystarczających odpowiedzi w sprawie ich kontaktów z lobbystami.

Andreas Pavlou, Access Info Europe, podkreśla, że wyniki analizy wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia obligatoryjnego rejestru lobbystów, który będzie obejmował nie tylko wszystkie instytucje unijne, ale także stałe przedstawicielstwa państw członkowskich. Szokującym było ustalenie, że większość przedstawicielstw nie prowadzi wykazu spotkań z lobbystami, a nawet odmawia udzielenie podstawowych informacji na ten temat. Reforma Rejestru Przejrzystości powinna wprowadzić pełną transparentność procesu wprowadzania regulacji unijnych, które dotyczą 500 milionów europejskich obywateli.

ALTER-EU wzywa stałe przedstawicielstwa Państw Członkowskich do archiwizowania informacji na temat spotkań ze wszystkimi lobbystami i ograniczenia dominującego udziału w nich lobbystów korporacyjnych. Przedstawicielstwa powinny publikować szczegółowe informacje na temat spotkań swoich pracowników z lobbystami i umawiać spotkania tylko z lobbystami zarejestrowanymi w Rejestrze Przejrzystości. Przedstawicielstwa (jak również Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska) powinny zostać równocześnie objęte wiążącym prawnie rejestrem lobbingowym.

Z pełną treścią raportu (w języku angielskim) można zapoznać się tu.

Artykuł ukazał się również na portalu Jawny Lobbing.

Publikacja współfinansowana przez Program Unii Europejskiej: Prevention of and Fight against Crime. Dokument wyraża opinie jedynie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako  część działań Fundacji Open Society

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Fundacja Frank Bold przekazała nowemu rządowi listę ośmiu postulatów dotyczących polityki klimatyczno-środowiskowej Polski.

13 grudnia 2023 Czytaj więcej

Komentarz radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego w sprawie nowelizacji przepisów regulujących działalność energetyki wiatrowej.

1 grudnia 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle