Regulacja lobbingu w Polsce – seminarium

Bartosz Kwiatkowski Data publikacji: 22 marca 2016

(relacja PAP dostępna np. tutaj)

W dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się organizowane przez Fundację Frank Bold seminarium poświęcone regulacji działalności lobbingowej w Polsce.

Na sali poza licznymi przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych, reprezentującymi m.in. Obywatelskie Forum Legislacji, znaleźli się posłowie, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele świata nauki, zawodowi lobbyści oraz przedstawiciel koalicji organizacji pozarządowych ALTER-EU z siedzibą w Brukseli.

Głównym tematem seminarium była dyskusja na temat obecnego kształtu regulacji działalności lobbingowej w Polsce, który jest krytykowany od pierwszego dnia obowiązywania ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz możliwych kierunkach jego zmiany. Prelegenci próbowali spojrzeć na regulację lobbingu zarówno z perspektywy teoretycznej, jak również praktycznej, analizując znaczenie praw i obowiązków lobbystów zawodowych. Przedstawiono również badania opinii publicznej dotyczące działalności lobbingowej i wpływu grup interesu na proces legislacyjny.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, dr Tomasz Ostropolski, przedstawił zgromadzonym rekomendacje GRECO w zakresie dotyczącym konfliktu interesów i regulacji lobbingu, które powinny zostać wdrożone przez Polskę do końca czerwca 2016 r. Wśród najważniejszych z nich warto wspomnieć o potrzebie uregulowania kontaktów lobbystów zawodowych z posłami i senatorami.

Zaś Fabian Flues, reprezentujący ALTER-EU, przybliżył tematykę unijnego Rejestru Przejrzystości, czyli pomysłu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na regulację lobbingu w Brukseli.

W trakcie dyskusji wskazywano również na potrzebę zmiany praktyki prowadzenia rejestru lobbystów oraz publikowania informacji i sprawozdań dot. działalności lobbystów zawodowych wobec organów władzy publicznej. Już dziś, bowiem można zwiększyć przejrzystość wąskiego obszaru lobbingu, jakim jest zawodowa działalność lobbingowa, przede wszystkim poprzez wykonywanie przez organy władzy publicznej obowiązków publikacyjnych, zawartych w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także wprowadzając dobre praktyki w zakresie sposobu publikowania tych informacji, które mogłyby zostać połączone z rejestrami zawodowych lobbystów i być umieszczane w jednym miejscu, tak żeby każdy zainteresowany wpływem zawodowych lobbystów na proces legislacyjny mógł przy wykorzystaniu komputera w bardzo krótkim czasie zdobyć interesujące go informacje. Uczestnicy seminarium rozmawiali również m.in. o negatywnych konotacjach, jakie niesie ze sobą słowo „lobbing”, porównywali podejście polityków i opinii publicznej do działalności lobbingowej w Polsce i Unii Europejskiej, celowości wprowadzania systemu sankcji dla lobbystów, a także zadawali sobie pytanie dot. ewentualnej potrzeby i szansy na wprowadzenie jednej ustawy całościowo regulującej zagadnienia związane z procesem legislacyjnym.

Mamy nadzieję, że seminarium pozwoli na nawiązanie stałego kontaktu między osobami zainteresowanymi tematyką lobbingu, co w konsekwencji pozwoli na otwarcie publicznej debaty na temat zmiany ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Seminarium stanowiło częściowe podsumowanie projektu Inviting stake holders to the process of monitoring anti-corruption legislation and policies in Poland, Czech Republic and Slovakia, finansowanego przez Unię Europejską w ramach program na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przestępczości (Prevention of and Fight against Crime Programme, ISEC), a także stanowiło inaugurację nowego programu Fundacji Frank Bold – Przejrzystość działalności lobbingowej, realizowanego dzięki wsparciu The Open Society Initiative for Europe oraz we współpracy z ALTER-EU.

Osoby zainteresowane uzyskaniem materiałów z seminarium proszone są o kontakt na adres e-mail: bartosz.kwiatkowski@frankbold.org

Artykuł ukazał się również na portalu Jawny Lobbing.

Publikacja współfinansowana przez Program Unii Europejskiej: Prevention of and Fight against Crime. Dokument wyraża opinie jedynie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako  część działań Fundacji Open Society

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Precedensowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwajcarskich seniorek potwierdził, że państwa mają obowiązek aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, ponieważ w przeciwnym razie naruszają prawa człowieka. Frank Bold z partnerami zbada, jak kształtować lepsze polityki klimatyczne.

13 czerwca 2024 Czytaj więcej

Frank Bold przygotował rekomendacje zmian w funkcjonowaniu komitetów monitorujących wydatkowanie środków unijnych w Polsce.

10 maja 2024 Czytaj więcej

Smog, zieleń i transport – to trzy tematy przewodnie debaty „Kraków decyduje”, w której wczoraj wzięli udział kandydaci na prezydenta Krakowa. Odpowiadali na pytania przygotowane przez mieszkańców i organizacje społeczne. Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia.

26 marca 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle