Nowe konkluzje BAT okazją dla organizacji monitorujących emisje przemysłowe

Katarzyna Lichwa Data publikacji: 29 czerwca 2015

[tekst o najnowszych zmianach z 28 kwietnia 2017 r. dostępny tutaj]

Konkluzje BAT to  wytyczne dotyczące “najlepszych dostępnych technologii”, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych. Po wydaniu nowych konkluzji dla tzw. dużych jednostek spalania organizacje ekologiczne zyskają możliwość włączania się do niektórych postępowań w sprawie wydania i zmiany pozwoleń zintegrowanych.

6 stycznia 2011 roku weszła w życie dyrektywa z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), tzw. dyrektywa IED. Celem nowej regulacji było połączenie w jednym akcie zagadnienia środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania instalacji przemysłowych, które do tej pory rozrzucone były w siedmiu dyrektywach unijnych – w tym w szczególności dyrektywie Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) oraz dyrektywie 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.Dyrektywa IED ustanowiła nowe ramy kontroli instalacji prowadzących procesy technologiczne, które w sposób istotny wpływają (lub mogą wpływać) na stan środowiska naturalnego. Jednym z najbardziej istotnych i efektywnych narzędzi kontroli są dokumenty referencyjne BREF sporządzone dla określonych rodzajów działalności i opisujące aktualne poziomy emisji i konsumpcji oraz najlepsze dostępne techniki zawarte w konkluzjach BAT (Best Available Techniques).

Czemu służą konkluzje BAT?

Konkluzje BAT zgodnie z założeniami dyrektywy IED powinny stanowić najważniejszy punkt odniesienia przy określaniu dozwolonych wielkości emisji z instalacji oraz wymagań technologicznych, które muszą być uwzględnione w wydawanych pozwoleniach. Zgodnie założeniami Komisji Europejskiej nowe konkluzje BAT będą wprowadzać znacznie bardziej rygorystyczne normy względem dopuszczanych poziomów emisji oraz wymuszą na instalacjach nowych oraz istniejących istotne modernizacje wpływające na obniżenie szkodliwych emisji powstających z procesu spalania paliw.

Nowe konkluzje BAT mają zostać opublikowane w IV kwartale 2015 r. i powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do końca tego roku. Prowadzący instalację energetycznego spalania mają 4 lata na dostosowanie się no nowych konkluzji BAT, co oznacza, iż do końca 2020 instalacje chcące nadal prowadzić działalność muszą przeprowadzić znaczne inwestycje modernizacyjne.

Jakie to ma znaczenie dla organizacji środowiskowych?

Prowadzący instalacje mogą się zwrócić do właściwego organu z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych określonych w nowych konkluzjach BAT. Z uwagi na restrykcyjność zapisów konkluzji BAT zakłada się, że znaczna część prowadzących instalacje z takim wnioskiem do organów wystąpi.

W większości przypadków organizacje ekologiczne są całkowicie pozbawione prawa dołączania do postępowań o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych. Jednak gdy prowadzący instalację zwróci się z wnioskiem o udzielenie odstępstwa, organizacja będzie mogła uczestniczyć w tym postępowaniu na prawach strony. Dlatego zaangażowanie i aktywny udział organizacji jest szczególnie ważny. Po opublikowaniu nowych konkluzji BAT organizacje powinny stale monitorować zasadność przyznawania odstępstw poszczególnym instalacjom i w razie konieczności, kierować odwołania do odpowiednich organów oraz skargi do sądów administracyjnych. Należy podkreślić, że uczestnikiem na prawach strony może zostać tylko organizacja, która prowadziła działalność co najmniej 12 miesięcy przed dniem wszczęcia danego postępowania.

Jak rozpocząć monitorowanie?

Podstawowym działaniem, jest zapoznanie się z tematyką konkluzji BAT oraz regularne monitorowanie Biuletynów Informacji Publicznej Urzędów Marszałkowskich odpowiednich województw. Tematyka taj est bardzo zawiła, przeplatają się tutaj regulacje krajowe i unijne, dlatego w razie wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistą. Jeśli mają Państwo więcej pytań związanych z publikacją nowych konkluzji BAT, monitorowaniem instalacji energetycznych, kontrolą pozwoleń zintegrowanych oraz tego jak formalnie założyć organizację środowiskową, prosimy o kontakt: poradniaprawna@frankbold.org.

Fot. Jakub “Flyz1” Maciejewski / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Inne artykuły z tej samej kategorii:

W związku
z nowymi perspektywami finansowania z UE rząd powinien usiąść z zainteresowanymi stronami do rozmów na temat powęglowej przyszłości regionu.

22 lutego 2024 Czytaj więcej

Rząd nie może odbierać mieszkańcom Bogatyni i okolic szans na nowe miejsca pracy i musi przygotować odwlekany do tej pory plan transformacji regionu – apelują organizacje ekologiczne.

31 sierpnia 2023 Czytaj więcej

Zaangażowane w sprawę organizacje ekologiczne zwracają uwagę, że rząd zaniedbał konieczność przygotowania planu transformacji regionu i to jego brak jest poważnym problemem dla mieszkańców, a nie wyrok WSA.

29 sierpnia 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle