Autor: Bartosz Kwiatkowski

Pozorna regulacja lobbingu. Stosowanie ustawy lobbingowej przez wybrane organy władzy publicznej

Data publikacji: 03-2017

Dokument przedstawia rekomendacje zmian w ustawie lobbingowej (2005) w zakresie: rejestru lobbystów zawodowych, sprawozdań rocznych o działaniach podejmowanych wobec organów
władzy publicznej przez zawodowych lobbystów oraz informacji o zgłoszeniach zawodowych lobbystów.

Inne publikacje z tej samej kategorii:

go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle