Raport Frank Bold na temat ujawniania przez spółki informacji dotyczących klimatu i praw człowieka: wskazówki do unijnej reformy

Redakcja Data publikacji: 29 października 2021

Europejscy decydenci prowadzą obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy.

Na mocy dotychczas obowiązującej dyrektywy od 2018 roku spółki miały obowiązek ujawniać istotne informacje dotyczące ryzyka oraz swojego oddziaływania na klimat i szeroko pojęte środowisko, a także kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników, prawami człowieka i przeciwdziałaniem korupcji. Żeby uzupełnić zaplanowaną na bieżący rok nowelizację tej dyrektywy Alliance for Corporate Transparency, którego koordynatorem jest Frank Bold, opublikowało ważne badania ukazujące postępy i niedociągnięcia w implementacji tych obowiązków.

Dostęp do istotnych i porównywalnych informacji na temat wyników przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju stał się  priorytetem dla wszystkich użytkowników danych korporacyjnych, w tym inwestorów, banków, podmiotów zarządzających aktywami, inicjatyw benchmarkingowych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Fakty są takie, że pomimo umiarkowanego postępu ujawniane przez przedsiębiorstwa informacje nadal w zbyt dużym stopniu opierają się na ogólnikach i nie odnoszą się w istotny i konkretny sposób do ryzyka, celów i kluczowych wskaźników.

W czasie, gdy unijna polityka finansowa i klimatyczna przechodzi ogromne zmiany na rzecz bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego modelu ekonomicznego, niesie to ze sobą zagrożenia i możliwości o bezprecedensowej skali dla wszystkich sektorów gospodarki. Brak wiarygodnych i użytecznych danych może nie tylko zachwiać unijną strategią zrównoważonego finansowania, ale też storpedować realizację celów wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Bez odpowiedniego wglądu w osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju nie będzie można zwiększyć zasięgu zrównoważonego finansowania ani poprawić poziomu odpowiedzialności korporacyjnej.

Z tego powodu Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy prawne pozwalające usprawnić i ukierunkować ujawnianie informacji za pomocą obowiązkowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które powinny wejść w życie w 2023 roku, ułatwiając firmom przekazywanie kluczowych danych swoim interesariuszom, organizacjom pozarządowym i rynkom finansowym.

Jak podkreślamy w naszym najnowszym standardy zmniejszą obciążenia administracyjne przedsiębiorstw i przyniosą oszczędności rzędu 24,200 – 41,700 euro w skali jednego podmiotu. Przeprowadzone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne pokazały też, że 80% przedsiębiorstw sporządzających raporty opowiada się za wprowadzeniem wspólnych standardów. Poza większą przejrzystością i pewnością w konsekwencji zapewnią im one łatwiejszy dostęp do kapitału i pomogą przygotować się na neutralną klimatycznie przyszłość.

Czego dowiadujemy się z nowego badania?

Analiza najważniejszych informacji na temat klimatu i praw człowieka ujawnionych przez 250 przedsiębiorstw z sektorów wysokiego ryzyka[1] w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Czechach wskazuje na obiecujące postępy w raportowaniu celów opartych na danych naukowych[2] i szczegółów firmowych procedur zachowania należytej staranności w zakresie praw człowieka[3].

Niemniej, tylko połowa przedsiębiorstw raportowała ryzyko związane ze zmianą klimatu, a przeważająca większość wciąż nie dostarcza wymaganych przez inwestorów konkretnych informacji dotyczących na przykład emisji GHG z Zakresu 3[4], ani nie uwzględnia różnych perspektyw czasowych w swoich ocenach ryzyka. W kwestii praw człowieka 85% badanych przedsiębiorstw nie podało żadnych informacji na temat swojego ryzyka w tym zakresie, a prawie żadna nie wskazała, w jaki sposób zarządza tym ryzykiem lub angażuje interesariuszy.

Dane ukazują również istotne różnice pomiędzy badanymi krajami – w większości przypadków Czechy i Polska wypadają poniżej średniej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wyniki. Z wynikami dla poszczególnych krajów można zapoznać się tutaj.

Jak wynika z szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez CEPS na zlecenie Komisji, spółki są coraz bardziej świadome wartości i znaczenia zrównoważonego rozwoju. Wśród elementów przyczyniających się do tej zmiany można wymienia się także żądania ze strony partnerów biznesowych i zmieniające się preferencje społeczne. Same badane podmioty jako główną motywację do zmiany swoich strategii wskazywały prawodawstwo. Reforma dyrektywy i implementacja obowiązkowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju to szansa na wyciągnięcie wniosków i wyeliminowanie pozostałych luk.

Informacje kontekstowe

Frank Bold jest koordynatorem inicjatywy Alliance for Corporate Transparency zrzeszającej ponad 20 eksperckich organizacji pozarządowych, których celem jest poprawa transparentności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz stworzenie platformy współpracy dla progresywnych podmiotów z sektora inwestycyjnego i przedsiębiorstw będących liderami sprawozdawczości ESG. Przykłady naszych działań:

Frank Bold bierze odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości w badaniach i prezentowanych wynikach.

[1] Głównie z sektorów produkcji energii i wydobycia surowców, finansów, produkcji żywności i napojów, infrastruktury, przekształcania zasobów i transportu.

[2] Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia zerowych emisji GHG netto do 2050 roku lub twierdzi, że cel jest zbieżny z celem 1,5°C /dużo poniżej celu 2°C z porozumienia paryskiego bądź dostosowany do metodologii celów opartych na danych naukowych.

[3] Analitycy sprawdzali, czy pod uwagę były brane wszystkie aspekty procesu zachowania należytej staranności, jednak nie to, czy poszczególne etapy były zgodne z istniejącymi normami, ani czy skupiały się na najważniejszych problemach.

[4] W przypadku sektora finansowego emisje GHG z Zakresu 3 obejmują nie tylko wpływ inwestycji, ale także inne emisje pośrednie powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa, które nie są pod jej bezpośrednią kontrolą (np. podróże służbowe).

Inne artykuły z tej samej kategorii:

11 organizacji ekologicznych zaapelowało do ministerstwa środowiska o przyjęcie rozwiązań, które skłonią producentów napojów do skutecznej zbiórki puszek i butelek.

15 listopada 2023 Czytaj więcej

Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 

25 października 2023 Czytaj więcej

Nowy przewodnik opracowany dla praskiej giełdy pomoże firmom poruszać się po europejskich zasadach raportowania zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2023 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle